Gökalp Hukuk Bürosu

GÖKALP HUKUK BÜROSU
Avukat Şerafettin GÖKALP
Gazcılar, Celal Bayar Caddesi No:4 Petek Bozkaya İşhanı
A Blok Kat:3/ 310 Osmangazi/BURSA
Tel/ Faks : 0224 – 250 07 40
E-Posta: segokalp@hotmail.com

2014 YILINA AİT HMK. LİMİTLERİ

2014  YILINA AİT  HMK. LİMİTLERİ  
(Av. Şerafettin Gökalp tarafından hazırlanmıştır.)

HMK.Madde:          Konu:                                           Miktarı:         

TMK.Md.2 ve 4        GÖREV............................................ 6.100 ile Asliye/Sulh ayırımı kaldırılmıştır.
HMK.Md.200           Senetle ispat................................. 2.500,- Tl.
HUMK.m.427           Temyiz sınırı................................. 1.890,- Tl.
HUMK.Md.438         Temyizde duruşma sınırı........... 19.280,- Tl.
HUMK.Md.440         Karar düzeltme sınırı.................. 11.530,- Tl.
(Nafaka davalarında kesinlik sınırı, 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.)
İİK.md.363                İcra İflas K.da temyiz sınırı..........  5.440,- Tl.
 
TEMYİZ  SÜRELERİ :

Asliye Hukuk Mah. (HUMK.md.432)                15 Gün
Sulh Hukuk Mah.   (HUMK.md.437)                  8  Gün
İş Mahk. (tefhimden) (İş K.m.8)                        8 Gün
Ceza mahkemeleri (CMK.md.273 ve 291)      1 hafta
İcra Mahkemesi (Hukuk)  (İİK.363)                  10 Gün
İcra Mahkemesi (Ceza)     (İİK.353)                  7 Gün
İdare ve Vergi Mahkemeleri(İYUK.209)           30 Gün
Karar Düzeltme (HUMK.440)                             15 Gün

H A R Ç L A   R  :

(2014  yılına ait yargı harçlarının yeniden belirlenen miktarları 30.12.2013  tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

* Dava başvuru harcı (maktu) :
            -Sulh Hukuk Mah. ve İcra Mah.de             :  11,70,- Tl.
            - Asliye Hukuk  ve İdare Mah. de              : 25,20,- Tl.
* Anayasa mahkemesi (Bireysel başvuru)                            : 206,10 Tl.
* Konusu para olan davalarda nisbi harç                              : Binde 68,31 tür.
(Dava açılırken ¼ ü peşin alınır.) (Nisbi harçlar 25,20 dan aşağı olamaz)
* Delil tespiti, İhtiyati tedbir/İhtiyati hacizde  (maktu)             :41,50 Tl.
* Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında : 123,60 Tl.
* Karar düzeltme harcı                                                       :50,45 Tl.  KD.nin reddi halinde 219 lira para cezası vardır.
* Keşif harcı                                                                      : 177,50 Tl.
* Suret harcı                                                                      : 1,60Tl.
* Vekâletname Harcı.                                                         : 3,80 Tl.
* TBB Pulu …………..  : 6  Tl.  

DAMGA VERGİSİ  (2014)
Sözleşmeler, Taahhütnameler, Kefalet : Binde  9,48 Tl.
- Kira sözleşmelerinde ..………………   : Binde 1,89
(sözleşme süresine göre yıllık kira tutarı üzerinden)


*KARŞILIKSIZ ÇEK
-Bankaların, karşılığı bulunmayan her çek yaprağı için, ödemek zorunda olduğu
asgari miktar,  (2014 yılı için)   :  1.120 Tl.  dir.

(Çek miktarı 1120,- liranın altında ise tamamı ödenir.)

*İCRALAR  :
Başvuru harcı                                                   : 25,20 Tl.
İcra infaz harcı (değeri belli olmayanlar)         : 25.20 Tl.

Hacizden feragat harcı       : % 4,55

Tahsil Harcı : -Takibin başında ………………: %  4,55

-          “    “Hacizden sonra, satıştan önce : %  9,10  Tl.

-          “      Satılarak paraya çev. Sonra   : %  11,38 Tl.        

Gayrımenkulün tahliye ve tesliminde:

     -İcra emrinin tebliği üzerine tahliyede :% 2,27

     -Tahliye ve teslim İcra marifetiyle ise   :%4,55

CEZAEVİ HARCI    : % 2   (Alacaklıdan tahsil edilecek olan bu harç, takip olunan miktar üzerinden değil, takip masrafları çıktıktan sonra takip sırasında işleyen faizler de dikkate alınmak suretiyle alacaklıya ödenen miktar üzerinden hesaplanmalıdır.)                          


İŞÇİ  ASGARİ ÜCRETİ   2014

- İlk altı ay       : 1071 Tl.  (Brüt)
- İkinci altı ay  : 1134 Tl. (Brüt)

TAPU HARCI:
Taşınmazların  ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak ya da trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, taşınmazın beyan edilen bedelinden az olmamak üzere  emlak vergisi değeri üzerinden, devreden ve devralan  için ayrı ayrı…………………Binde 20

*Kira Stopajı………………… …. :  % 20

*Yeniden değerleme oranı (2013) :  % 3,93