Gökalp Hukuk Bürosu

GÖKALP HUKUK BÜROSU
Avukat Şerafettin GÖKALP
Gazcılar, Celal Bayar Caddesi No:4 Petek Bozkaya İşhanı
A Blok Kat:3/ 310 Osmangazi/BURSA
Tel/ Faks : 0224 – 250 07 40
E-Posta: segokalp@hotmail.com

2015 YILI HUKUKA İLİŞKİN LİMİTLER

   2015  YILINA AİT  HMK. LİMİTLERİ :

(Av. Şerafettin Gökalp tarafından hazırlanmıştır.)

 

 

HMK.Madde:          Konu:                            Miktarı:         

TMK.Md.2 ve 4     GÖREV                          6100 ile Asliye/Sulh ayırımı kaldırılmıştır.

HMK.Md.200       Senetle ispat                     2.500,- Tl.

HUMK.m.427        Temyiz sınırı                   2.080,- Tl.

HUMK.Md.438     Temyizde duruşma sınırı 21.220,- Tl.

HUMK.Md.440     Karar düzeltme sınırı       12.690,- Tl.

(Nafaka davalarında kesinlik sınırı, 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.)                       

İİK.md.363     İcra İflas K.da temyiz sınırı    5.980,- Tl.

 

 

TEMYİZ  SÜRELERİ :

Asliye Hukuk Mah. (HUMK.md.432)               15 Gün

Sulh Hukuk Mah.   (HUMK.md.437)                 8  Gün

İş Mahk. (tefhimden) (İş K.m.8)                       8 Gün

Ceza mahkemeleri (CMK.md.273 ve 291)        1 hafta

İcra Mahkemesi (Hukuk)  (İİK.363)                 10 Gün

İcra Mahkemesi (Ceza)     (İİK.353)                  7 Gün

İdare ve Vergi Mahkemeleri(İYUK.209)          30 Gün

Karar Düzeltme (HUMK.440)                          15 Gün.

 

AVUKATLIK  ASGARİ  ÜCRET  TARİFESİ (2015)

(31.12.2014  tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır)

 

 

CMK.GEREĞİNCE GÖREVLENDİREN  AVUKATLARA

YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2015 TARİFESİ

(Bknz. 31.12.2014 tarihli Y. Mükerrer Resmi Gazete)

 

ARABULUCULUK  AÜT : ( Resmi Gazete 26.12.2014  )

 

HARÇLAR KANUNU 2015 TARİFESİ

(RG: 30.12.2015)

 

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ  HK. TEBLİĞ:

Resmi  Gazete: 04.03.2015

 

 

H A R Ç L A  R   2015 (Özet)

(2015 yılına ait yargı harçlarının yeniden belirlenen miktarlarının tamamı,

 30.12.22014  tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

*Dava başvuru harcı (maktu) :

-Sulh Hukuk Mah. ve İcra Mah.de   :  12,80,- Tl.

            - Asliye Hukuk  ve İdare Mah. de     : 27,70,- Tl.

*Konusu para olan davalarda nisbi harç       : Binde 68,31 tür.

(Dava açılırken ¼ ü peşin alınır.) (Nisbi harçlar 27,70 dan aşağı olamaz)

*Anayasa mahkemesi (Bireysel başvuru)     : 226,90 Tl.

*Delil tespiti, İhtiyati tedbir/İhtiyati hacizde  (maktu) :45,60 Tl.

*Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında: 136,00 Tl.

*Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında : 136,00 Tl.

*Karar düzeltme harcı    :57,60 Tl.

      ( KD.nin reddi halinde 219,- lira para cezası vardır. HUMK.442)

*Tehiri İcra kararlarında: 45,60  Tl.

*Keşif harcı                   : 195,40 Tl.

*Temyiz karar harcı (maktu):  27.70 Tl.

*Temyiz harcı                : 136,- Tl.

*Suret harcı                   : 1,70 Tl.

*Vekâletname Harcı.     :4.10 Tl.

*TBB Pulu …………..  :6.50 Tl.

 

İDARE MAHKEMESİ (İptal Davası) :

*Başvurma H. 27,70 Tl.

*Karar H.        27,70 Tl.

*YD Harcı       45,60 Tl.

 *Tam yargı ve Vergi davalarında “duruşma” isteme sınırı:30.000,- Tl üzeridir.

 

DAMGA VERGİSİ  

-Sözleşmeler, Taahhütnameler, Kefalet : Binde  9,48 Tl.

-Kira sözleşmelerinde ………………   : Binde 1,45

     (sözleşme süresine göre yıllık kira tutarı üzerinden)

 

 

*İCRA  HARÇLARI :

Başvuru harcı                                    : 27,70 Tl.

İcra infaz harcı (değeri belli olmayanlar)  : 27.70 Tl.

Haciz, teslim, satış harcı       : 56,85 Tl.

Hacizden feragat harcı           : % 4,55

Tahsil Harcı : -Takibin başında ………………: %  4,55

-          “    “Hacizden sonra, satıştan önce : %  9,10  Tl.

-                  Satılarak paraya çev. Sonra   : %  11,38 Tl.        

     

*KARŞILIKSIZ ÇEK

      -Bankaların, karşılığı bulunmayan her çek yaprağı için, ödemek zorunda olduğu

                             asgari miktar,  (2015 yılı için)   :  1.200,-  Tl.  dir.

 

HAKEM KURULLARI  LİMİTLERİ (2015)

 

 

 

2015 yılı kira geliri istisnası:

   *Meskenlerde  (yıllık) : 3600,- Tl.

   *İşyerlerinde   (yıllık) :

 

İŞÇİ  ASGARİ ÜCRETİ   2015

     (RG: 31.12.2014)

-İlk altı ay       :  1.071,-Tl.  (Brüt)

-İkinci altı ay  :  1.134,- Tl. (Brüt)

 

*2014 yılı yeniden değerleme oranı : %  10,11

(2015 rakamlarına uygulanacaktır.)

 

TAPU HARCI:

Taşınmazların  ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak

ya da trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, taşınmazın beyan edilen bedelinden

az olmamak üzere  emlak vergisi değeri üzerinden,

devreden ve devralan  için ayrı ayrı…………………Binde 20

 

6502 S. TÜKETİCİ KANUNU:

  ( 2015 yılı limitleri (2015) RG: 27.12.2014

*Md. 68  Parasal sınırlar

      **İl Hakem Kurulu     : 3.300,- Tl.

      **İlçe Hakem Kurulu : 2.200,- Tl.

*Md. 77  İdari Para Cezaları (Bkz.RG)